• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

8489 hồ sơ

Đã xử lý

8153 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

976

Hồ sơ đã xử lý

976

98.3 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1157

Hồ sơ đã xử lý

1130

99.6 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1563

Hồ sơ đã xử lý

1565

96.7 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1780

Hồ sơ đã xử lý

1715

99.2 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1597

Hồ sơ đã xử lý

1587

99.7 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1416

Hồ sơ đã xử lý

1180

98.7 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND xã Thiệu Giao 76 76 0 0 69 0 100% 7 0 0 0
2 UBND xã Thiệu Duy 46 46 0 0 46 0 100% 0 0 0 0
3 UBND xã Thiệu Hợp 101 46 55 0 100 1 99,01% 0 0 0 0
4 UBND xã Thiệu Nguyên 61 61 0 0 61 0 100% 0 0 0 0
5 UBND xã Thiệu Giang 53 47 6 0 53 0 100% 0 0 0 0
6 UBND xã Thiệu Long 31 30 0 1 30 0 100% 0 0 1 0
7 UBND xã Thiệu Phú 28 26 0 2 25 0 100% 0 0 2 1
8 UBND xã Thiệu Công 54 39 15 0 54 0 100% 0 0 0 0
9 UBND xã Thiệu Ngọc 17 17 0 0 17 0 100% 0 0 0 0
10 UBND xã Thiệu Vũ 43 41 1 1 40 2 95,24% 0 1 0 0
11 UBND xã Thiệu Quang 16 13 3 0 16 0 100% 0 0 0 0
12 UBND xã Thiệu Hòa 38 38 0 0 38 0 100% 0 0 0 0
13 UBND xã Thiệu Toán 72 30 41 1 71 0 100% 0 0 0 1
14 UBND xã Thiệu Viên 29 29 0 0 29 0 100% 0 0 0 0
15 UBND xã Thiệu Lý 36 26 9 1 34 0 100% 1 1 0 0
16 UBND xã Thiệu Trung 26 26 0 0 26 0 100% 0 0 0 0
17 UBND xã Thiệu Tiến 78 72 5 1 77 0 100% 0 1 0 0
18 UBND xã Thiệu Thành 108 46 37 25 49 9 84,48% 19 1 0 30
19 UBND xã Thiệu Vận 44 29 13 2 41 0 100% 1 2 0 0
20 UBND xã Thiệu Chính 22 20 2 0 19 3 86,36% 0 0 0 0
21 UBND xã Thiệu Phúc 55 17 38 0 55 0 100% 0 0 0 0
22 UBND xã Thiệu Thịnh 15 4 11 0 14 0 100% 1 0 0 0
23 UBND xã Minh Tâm 28 26 2 0 28 0 100% 0 0 0 0
24 UBND xã Tân Châu 54 29 22 3 46 0 100% 5 3 0 0
25 UBND thị trấn Thiệu Hóa 75 56 19 0 75 0 100% 0 0 0 0
26 UBND huyện Thiệu Hóa 302 197 50 55 52 0 100% 207 1 42 0
TỔNG

1508

1087

329

92

1165

15

98,73%

241

10

45

32

Top